Lausunnot

Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry:n antamat lausunnot

Lausunto Ruokaviraston määräyksestä hygieniaosaamisesta (25.09.2023)

Lausunto talousvesiasetuksen soveltamisohjeisiin (15.09.2023)

Lausunto asetusmuutoksista juomavesidirektiivin täytäntöönpanemiseksi (12.11.2022)

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vesihuollon tietojärjestelmästä ja tiedottamisesta (02.11.2022)

Lausunto luonnoksesta hallituken esitykseksi laiksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain muuttamisesta (30.09.2022)

Lausunto luonnoksesta viranomaisohjeesta puun pienpolton savuhaittatapausten käsittelystä (30.06.2022)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydensuojelulain maksusäännösten muuttamiseksi (02.07.2021)

Lausunto tupakkalain muutoksesta (06.06.2021)

Kannanotto ympäristöterveydenhuollon kohdetietojärjestelmän haasteellisuusdesta (28.11.2019)

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä eräiden muiden lakien muuttamiseksi (17.08.2018)

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (25.04.2018)

Lausunto Eviran ohjeluonnoksesta veden ja jään valvonnasta elintarvikehuoneistoissa (04.01.2018)

Kannanotto ruokavirasto ohjauksesta (28.11.2017)

Lausunto eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle (16.06.2017)

Lausunto ympäristöterveydenhuollon häiriötilanteiden hallinnasta ja yhteistyöstä STM:n hallinnonalalla (08.06.2017)

Lausunto mikrobiologisesta näytteenotosta (12.05.2017)

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamiseksi (24.04.2017)

Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi säteilylaiksi (16.01.2017)

Lausunto asetusehdotuksesta eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta (18.11.2016)

Lausunto terveydensuojelulain ja elintarvikelain muuttamisesta (19.11.2015)

Lausunto kuluttajaturvallisuuslain muutoksesta (20.08.2015)

Lausunto talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (08.06.2015)

Lausunto OIVA-valvontatietojen julkistamisjärjestelmästä (09.04.2015)

Lausunto elintarvikehuoneiston riskiperusteisesta valvonnasta (05.03.2015)

Lausunto omavalvonnan valvonnasta (16.01.2015)

Lausunto elintarvikehuoneistojen riskiluokituksesta ja valvontatarpeen määrittämisestä (30.10.2014)

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi säteilylain 44 a ja 44 b §:ien kumoamisesta ja terveydensuojelulain 50 §:n muuttamisesta (16.10.2014)

Lausunto ympäristöterveydenhuollon yhteisestä valtakunnallisesta valvontaohjelmasta, terveydensuojelulain ja tupakkalain valvontaohjelmista sekä kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallisesta valvontaohjelmasta (10.06.2014)

Lausunto hallituksen esityksestä laeiksi terveydensuojelulain ja elintarvikelain maksullisuutta koskevien säännösten muuttamisesta (25.05.2014)

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (14.03.2014)

Lausunto elintarvikealan laitosten valvontatietojen julkistamisesta ja tarkastettavien asiakokonaisuuksien luetteloluennoksesta (24.02.2014)

Kommentteja valtakunnallisen elintarvikeohjelman (EVO) liitteen 3 muuttamiseksi (18.10.2013)

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta sekä luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi asunnon ja oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista (16.09.2013)

Kommentteja luonnoksesta elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaaksi (22.08.2013)

Lausunto selvitysmiehen raportista "kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan kehittäminen ja uudelleenorganisointi" (14.04.2013)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi elintarvikelain muuttamisesta (16.03.2013)

Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta (10.03.2013)

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston selonteoksi elintarviketurvallisuudesta (07.03.2013)

Lausunto raakamaidon tuotantoa ja luovutusta koskevista asetusluonnoksista (15.02.2013)

Lausunto ohjeluonnoksesta Ruoka-apuun luovutettavat elintarvikkeet (23.01.2013)

Lausunto Vähittäismyymälöiden ja tarjoilupaikkojen valvontatulosten arviointiluonnoksesta (08.01.2013)

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (07.01.2013)