YMPÄRISTÖTERVEYDEN ASIANTUNTIJAT RY:N SÄÄNNÖT

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Ympäristöterveyden Asiantuntijat ry ja kotipaikka on Porin kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

a) Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä ammatillisen ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi ja yhdistää yhdistyksen jäsenet toimimaan yhteisten etujen edistämiseksi.

b) Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tekee aloitteita ja esityksiä, käy neuvotteluja ja antaa lausuntoja, järjestää kokouksia, kurssi- ja esitelmätilaisuuksia sekä opinto- ja virkistysmatkoja.

c) Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja toimeenpanemalla asianomaisella luvalla huvitilaisuuksia ja arpajaisia, ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys voi omistaa kiinteistöjä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä ympäristö-, terveys- tai työsuojelualalla toimiva tai alalle opiskeleva henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voi yhdistys kutsua sen toiminnassa erityisesti ansioituneen henkilön. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous, jos yhdistyksen hallitus on tehnyt siitä esityksen.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli jäsenmaksu on maksamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta.

Aikaisempien sääntöjen nojalla saavutetut jäsenetuudet säilyvät.

Kunniajäsen on vapautettu kaikista maksuista.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 – 10 muuta varsinaista jäsentä sekä 6 – 10 henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu valtakunnallisessa lehdessä.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi – huhtikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus;
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
  9. valitaan kaksi talouden- ja toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä;
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.